ASPK, s.r.o.

       Středisko pro poskytování programů zkoušení způsobilosti

   

   Mezilaboratorní porovnání zkoušek (MPZ)/ Zkoušení způsobilosti

Mezilaboratorní porovnání zkoušek jako jedna z forem zkoušení způsobilosti laboratoře je považováno za jeden z nejúčinnějších nástrojů externí kontroly činnosti laboratoře a v souladu se zásadami Systému jakosti v oboru pozemních komunikaci a politikou kvality Národního akreditačního orgánu vycházející z politiky EA (European co-operation for Accreditation) je na ně kladen stále větší důraz.

Z těchto důvodu AS-PK organizuje MPZ již od svého založení v řadě oblastí zkoušek, kde lze připravit dostatečně homogenní matrice.

Dosud bylo organizováno MPZ v následujících oblastech:

       -   základní zkoušky asfaltových pojiv (penetrace jehlou, bod měknutí kroužkem a kuličkou, lámavost dle Fraasse)

       -   základní zkoušky asfaltových pojiv (extrakce za studena, stanovení fyzikálních vlastností asfaltové směsi zkouškou v rozpouštědle, Marshallova zkouška),

       -   základní zkoušky kameniva (stanovení zrnitosti, tvar zrn, ekvivalent písku, posouzení jemných částic, otlukovost kameniva LA),

       -   základní zkoušky zemin (zrnitost, stanovení konzistenčních mezí, zhutnitelnost, CBR),

       -   zkoušky konstrukčních vrstev vozovek (statické a dynamické zatěžovací zkoušky, radiometrické zjišťování parametrů míry zhutnění),

       -   základní zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu (sednutí kužele, rozlití, obsah vzduchu, pevnost v tlaku na krychlích nebo na vývrtech, hloubka průsaku tlakové vody, odolnost betonu

          CH.R.L.), přičemž některé okruhy zkoušek jsou organizovány každoročně a lze na nich sledovat určité vývojové trendy.

 

      Počátkem roku 2012 ASPK, s.r.o., Středisko pro poskytování programů zkoušení způsobilosti úspěšně prošlo procesem akreditace a je akreditováno jako Poskytovatel zkoušení způsobilosti číslo 7009 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s podle normy ČSN EN ISO/IEC 17043. 

      OSVĚDČENÍ O AKREDITACI   /    CERTIFICATE OF ACCREDITATION

 

      Rozsah programů zkoušení způsobilosti, které poskytuje v rámci akreditace, je uveden v příloze osvědčení o akreditaci/ Appendix of the Certificate of Accreditation

       

      Pro rok 2024 byly připraveny programy zkoušení způsobilosti laboratoří formou „mezilaboratorního porovnání zkoušek v oblasti asfaltů a asfaltových pojiv, asfaltových směsí, kameniva, hotových úprav a zemin“.

      Jedná se o následující programy zkoušení způsobilosti: ZZ 1/2024 pro asfalty a asfaltová pojiva, ZZ 2/2024 pro asfaltové směsi, ZZ 3/2024 pro kamenivo, ZZ 4/2024 pro zkoušky hotových úprav a ZZ 5/2024 pro zeminy. 

      Pro přihlášení k jednotlivým programům vyplňte prosím následující dotazník, který zašlete buď v listinné podobě na adresu poskytovatele nebo elektronicky na ASPK-ZZ@seznam.cz nebo vodicka@silvyvoj.cz.

     

      Upřesňující pokyny pro jednotlivé programy zkoušení způsobilosti jsou uvedeny v následujících odkazech: ZZ 1/2024, ZZ 2/2024, ZZ 3/2024 a ZZ 5/2024. Pokyny pro ZZ 4 budou zveřejněny při vlastním průběhu PZZ.

            

      Výsledky PZZ 2023 pro asfalty - ZZ 1, asfaltové směsi - ZZ 2, kamenivo - ZZ 3, hotové úpravy - ZZ 4 a zeminy - ZZ 5 jsou uvedeny včetně příloh. 

      Výsledky PZZ 2022 pro asfalty, asfaltové směsi, kamenivo, hotové úpravy a zeminy jsou již v archivu MPZ. 

  

ARCHIV MPZ obsahuje výsledky mezilaboratorních zkoušek, uskutečněných od roku 1995.